[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
 
<< กรกฏาคม 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
รู้จัก 10 ประเทศอาเซียน
รู้จัก 10 ประเทศอาเซียน   เข้าชม :  [2129]
เส้นทางสู่ประชาคมอาเซียน
เส้นทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย   เข้าชม :  [1215]
The ASEAN Community by 2015
ประชาคมอาเซียน   เข้าชม :  [1117]
ASEAN LANGUAGE
ภาษาอาเซียน   เข้าชม :  [1175]
ASEAN DISCOVERY
การ์ตูนท่องโลกอาเซียน   เข้าชม :  [1139]
 

11 / มิ.ย. / 2555 : ภาษาเกาหลี
ภาษาเกาหลี..2
พูดภาษาเกาหลีเป็นเร็ว  เข้าชม :  [1251]

11 / มิ.ย. / 2555 : ภาษาเกาหลี
ภาษาเกาหลี..1
พูดภาษาเกาหลีเป็นเร็ว  เข้าชม :  [1164]

26 / ก.พ. / 2555 : ภาษาพม่า
ภาษาพม่า (เมียนมา)
ภาษาพม่าสบาย ๆ สไตล์เรา โดย พระอาจารย์ชนกะ  เข้าชม :  [1173]

26 / ก.พ. / 2555 : ภาษาเวียดนาม
LEARN VIETAMESE
เรียนภาษาเวียดนาม  เข้าชม :  [1237]

26 / ก.พ. / 2555 : ภาษามาเลย์
ภาษามาเลย์
ภาษามาเลย์ในชีวิตประจำวัน โดย โรเซพ ทวีจิตร์  เข้าชม :  [1215]

26 / ก.พ. / 2555 : ภาษาจีน
สนทนาภาษาจีน
สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน  เข้าชม :  [1249]

6 / มิ.ย. / 2559 : บทความวิชาการ
คู่มือการวางแผนจุลภาคสำหรับครู กศน.
คู่มือการวางแผนจุลภาคสำหรับครู กศน.  เข้าชม :  [1152]
19 / พ.ค. / 2559 : บทความวิชาการ
คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  เข้าชม :  [976]
27 / เม.ย. / 2558 : บทความวิชาการ
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในของสถานศึกษา
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง  เข้าชม :  [1143]
18 / มี.ค. / 2558 : บทความวิชาการ
คู่มือการออกแบบหลักสูตรค่าย
คู่มือการออกแบบหลักสูตรค่าย โดยสถาบัน กศน.ภาคเหนือ  เข้าชม :  [1108]
16 / มี.ค. / 2558 : บทความวิชาการ
คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน
คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน โดยสถาบัน กศน.ภาคเหนือ  เข้าชม :  [1154]
16 / มี.ค. / 2558 : บทความวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ในเขตภาคเหนือ
เกณฑ์มาตรฐานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ในเขตภาคเหนือ โดยสถาบัน กศน.ภาคเหนือ  เข้าชม :  [927]

 

 
 

 
 


แผนและทิศทางในการพัฒนา กศน.ระดับตำบล 
   
เค้าโครงแผนพัฒนาการจัดการศึกษา กศน.ตำบล

 
ศูนย์อาเซียนศึกษา

 แนวทางการดำเนินงานศูนย์ภาษาอาเซียน กศน.อำเภอ 
 ยุทธศาสตร์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
     เพื่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงาน กศน.

นโยบาย กศน.ปี 2556 เสริมศักยภาพคนไทยสู่อาเซียน

 
จบ ม.6 ภายใน 8 เดือนอย่างมีคุณภาพ  
 
กศน.อินเตอร์ 
 บ้านหนังสืออัจฉริยะ 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

 หนังสือ สมศ.ที่ มศ.๐๐๐๗/๒๑๕๗ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
     เรื่อง การใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานในการประเมินคุณภาพภายนอก

ปรับแก้คู่มือดำเนินงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 รายละเอียด

โครงการจบ ม.6 ภายใน 8 เดือน  

 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนำเสนอโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน
     ให้จบ ม.6 ภายใน 8 เดือน ในเวทีระหว่างประเทศ 
 เปิดเทียบระดับการศึกษาจบ ม.6 ภายใน 8 เดือน
 สายใย กศน. 14 พ.ค.2555 เรื่อง โครงการยกระดับการศึกษาจบ ม.6 
     ภายใน 8 เดือนอย่างมีคุณภาพ
 การประชุมจัดทำสาระสำคัญในเอกสารประกอบ    
     การดำเนินงานยกระดับการศึกษาประชาชนจบ ม. 6 อย่างมีคุณภาพภายใน 8 เดือน
 MOU เพื่อยกระดับการศึกษา ครูหมอดิน ครูบัญชี ครูยาง 
     ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน.กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กศน.เตรียมหลักสูตร 9 วิชาเรียน 8 เดือนรองรับใช้อาชีพเทียบโอนวุฒิ ม.6
 ครม.ไฟเขียวร่างเทียบโอนจบ ม.6 ภายใน 8 เดือน 
 เปิดโครงการจบ ม. 6 ภายใน 8 เดือน

มอบนโยบาย โดยเลขาธิการ กศน.
 มอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน 27 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 น.

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน   

 เปิดโครงการ OTOP MINI MBA ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัด 
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน : มิติใหม่ในการจัดการศึกษาด้านอาชีพของ กศน.
ตัวอย่างโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
 บทบาทครูอาสาสมัครในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอาชีพ
     เพื่อการมีงานทำ ปี 2555
 ตัวอย่างแบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
 ตัวอย่างแบบนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
 ตัวอย่างแบบรายงานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอาชีพ
     เพื่อการมีงานทำ

การวิเคราะห์ข้อสอบ
 
การวิเคราห์แบบทดสอบด้วยโปรแกรม TAP 
 โปรแกรม TAP 
 การวิเคราะห์ข้อสอบ
 การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรม EVANA
 โปรแกรม EVANA
 การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรม B-Index
 โปรแกรม B - Index


 


  

  
 เพลงอยู่อย่างพอเพียง
 แนวทางการนำปรัชญาของ
   เศรษฐกิจพอเพียงไปจัด
   การศึกษาในสถานศึกษา
 เกณฑ์การประเมิน
 เครื่องมือประเมิน
 แบบสรุปผลการประเมิน

   
     ส่งเสริมการรู้หนังสือ 

 หลักสูตรการรู้หนังสือไทย
    กศน.จังหวัดลำพูน2558
 คู่มือการดำเนินงาน
    หลักสูตรการรู้หนังสือไทย
 คู่มือการจัดกิจกรรมการ
    เรียนรู้
 เอกสารแผนจัดการเรียนรู้
    การรู้หนังสือไทย


     ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน


 คู่มือปฏิบัติงาน
    ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
 คู่มือการจัดการศึกษา
    ต่อเนื่อง
 ตัวอย่างแนวทางการ
    ประเมินการจัดการศึกษา
    อาชีพเพื่อการมีงานทำ
 presentation
    โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
 ตัวอย่างโครงการอาชีพ
    (สำหรับผู้เรียน)
 ตัวอย่างแบบประเมิน
    โครงการอาชีพ(ผู้เรียน)
 แนวทางการดำเนินงาน
    ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
 นโยบายการจัดตั้ง
    ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
 การจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
    ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
 บทบาทหน้าของ
    ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
 คณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพ
    ชุมชนจังหวัดลำพูน
 ตัวอย่างโครงการจัดตั้ง
    ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
          
 
 

 

          
 กฏกระทรวง 2555 
 บทสรุปผู้บริหาร สมศ.
 ตัวอย่างแบบสรุปผล
    การประเมินตนเอง
 แนวทางการเขียน SAR
 ตัวอย่างเครื่องมือ
    แนวทางการประกัน
    คุณภาพภายใน 
 ตัวอย่างรายงาน
    การประเมินตนเอง
 ตัวอย่างแผนพัฒนา
    คุณภาพการศึกษา
 
ประกาศกระทรวง   
    เรื่องมาตรฐาน กศน. 
 มาตรฐาน กศน. 
   
 ร่างแนวทางการประกัน
    คุณภาพภายใน (ใหม่) 
 เตรียมความพร้อมการ
    ประเมินภายนอกรอบสาม
 อัตลัษณ์ เอกลักษณ์
    และมาตรการส่งเสริม
 กฎกระทรวง2553
 ประกาศ สมศ.
 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
    ประเมินภายนอกรอบสาม
 ตัวอย่าง SAR
 
บทสรุปการบรรยายพิเศษ
    เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

 
 
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดลำพูน
ถนนลำพูน-ริมปิง ตำบลต้นธง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูนโทรศัพท์ 0-5351-1295 

โทรสาร  0-5356-1255 
aramdilokrat_1@hotmail.com  pranee@lpn.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05  Update by   _SCRIPT2