[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
 
กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง กศน.อำเภอบ้านธิ
1. นายมังกร พราวศรี
    เกษตรธรรมชาติ
    บ้านห้วยห้า
    ตำบลบ้านโฮ่ง
 
   โทร. 0806744958
1.นายบุญ ยะปาน_วิถีพอเพียง
   ตำบลบ้านปวง
1.นางวิไล อุดดง
   เกษตรอินทรีย์
   ตำบลวังผาง
 1. นางกฤษกร  สายเครื่อง
      ครัวเรือนต้นแบบ
      บ้านแพะต้นยางงาม
      ตำบลบ้านธิ
 
      โทร. 0841710243
 2. นายศราวุธ ภูวภูผล
     สมุนไพรไล่แมลง
     ปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพ
     ตำบลป่าพลู
 2. นายสมควร มาจันทร์_เกษตรอินทรีย์
     ตำบลทุ่งหัวช้าง
 2. แสงจันทร์ มโนสร้อย
     เลี้ยงไส้เดือนดิน
     เกษตรอินทรีย์
     ไร่นาสวนผสม
      ตำบลหนองล่อง 
  
 2. นายสวัสดิ์ พรมชาติ
      ปุ๋ยหมัก น้ำหมัก
      ปลูกผักอินทรีย์
      กระถางยางรถยนต์
      บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์
      ตำบลห้วยยาบ
 
     โทร. 0956984637
 3.นายอุทิศ มูลย่อง
    การเลี้ยงหมู/ไก่
    ปลูกพืชสมุนไพร
    ปลูกผักสวนครัว
    ตำบลศรีเตี้ย
   3. กำพล หมอมุงเมือง
     เลี้ยงไส้เดือนดิน
     น้ำหมักเอ็นไซท์
     มูลไส้เดือนดิน
     ตำบลหนองล่อง
 
     4. นางสาวสุดสวาท ลังกาพินธุ์
      เกษตรแบบผสมผสาน
      บ้านเหล่าดู่
      ตำบลหนองยวง
 

 
กศน.อำเภอเมือง กศน.อำเภอป่าซาง กศน.อำเภอลี้ กศน.อำเภอแม่ทา
  1. นายสม อินทนน์ ปุ๋ยระเบิดดิน
      ชุมชนมหาวัน ต.ในเมือง
                                   
 1. นายจิรศักดิ์  ต๊ะวงค์
      บ้านสะปุ๋งหลวง ตำบลม่วงน้อย
 1.นายจันทร์ วงค์เรือง
    น้ำหมักชีวภาพ
    น้ำส้มควันไม้
    บ้านใหม่ศิวิไล
    ตำบลลี้    
                               
 1.นายศรีคำ ใจกาศ
     ปลูกผักออร์แกนิค
     ต.ทาขุมเงิน
 
    โทร. 0987465471
 2. นายธวัช เต๊ะ
      เตาประหยัดพลังงาน
      ชุมชนมหาวัน ต.ในเมือง
 2. นายบุญยัง   มณีกาศ
     เพาะเห็ดโคนน้อย
     ตำบลท่าตุ้ม
 
    โทร. 0861160829
 2. นายเชาวลิต สุทะยะ
     เลี้ยงไก่ ปลูกผักหวาน
     บ้านห้วยทรายขาว
     ตำบลแม่ลาน
 2. นางมณี กันทากาศ
     เกษตรผสมผสาน
     ต.ทาขุมเงิน
 
    โทร. 0987465471
 3. นายมงคล ทองกลาง
     ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ
      ตำบลเหมืองง่า
 3. นายสุนทร   อุ่นอินต๊ะ
     บัญชีครัวเรือน
     ตำบลนครเจดีย์
 
    โทร. 0983473566
 3. นายบุญธรรม ชัยพูน
     ทำปุ๋ยหมัก
     ตำบลศรีวิชัย
 3.นางสุพิน บุุมาลี
    เกษตรวิถีธรรมชาติ
    ต.ทา
สบเส้า
 4. นายสมศักดิ์ ห้าวหาญ 
     ปุ๋ยหมัก/เพาะถั่วงอก
     ตำบลบ้านแป้น
4. นายณรงค์ กาปัญญา
     ปลูกผัก"ฮโดร์โปรนิค
     บ้านหนองเงือก
     ตำบลแม่แรง
 4. นายสุรัตน์ รุกขรัตน์
      พลังปัญญา
      ผักปลอดสารพิษ
      ตำบลป่าไผ่
 
     โทร. 0841540999
 4.นายสุจิตร ทีกาศ
    ต.ทาทุ่งหลวง
 5.นายสมนึก ก่อเถาว์
    เกษตรผสมผสาน
    บ้านน้ำพุ ต.ป่าสัก
 5. นายสราวุธ หาญกว้าง
     คัดแยกขยะ
     ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ
     บ้านน้ำดิบน้อย
     ตำบลน้ำดิบ
 
    โทร. 0826115002
 5. นายเล็ก จีแฮ
     ทำปุ๋ยหมัก
     ตำบลดงดำ
 5. นางมอญ สายเทพ
     ต.ทาทุ่งหลวง
 6.นายประเทือง ดีบุญมี
    เกษตรปลอดภัย
    บ้านเชตะวัน ต.เหมืองจี้
 6.นายเกรียงไกร น้ำสา
     ปุ๋ยหมัก น้ำหมัก
     ตำบล
บ้านเรือน
 6. นายธีรวัตร ปุ๊ดภาษี
     ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก
     เกษตรทฤษฎีใหม่
     บ้านห้วยศาลา
     ตำบลแม่ตืน
 
    โทร. 0861873879
 6. นางฐิติมาพร กันทากาศ
     ต.ทาทุ่งหลวง
7. นายสุขแก้ว อินทร์แสง
     ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
     ตำบลเวียงยอง
 7. นายธวัช เสนธรรม
     สมุนไพรไทย
     บ้านกิ่วมื่น
     ตำบลมะกอก
 
    โทร. 0899551876
   7. นางสุพิน บุมาลี
    ต.ทาสบเส้า
 8. นายสมพร ใจศรี
     ปลูกผักสวนครัว
     บ้านจักรคำภิมุข
     ตำบลต้นธง
 8. นางสุมนฑา ขานวล
     ปลูกผักปลอดสารพิษ
     บ้านศรีชุม
     ตำบลบ้านเรือน
   8. นายดำรงค์ จินะกาศ
     ต.ทากาศ
 9. นายอเนก โพธิพฤกษ์
     ปลูกผักสวนครัว
     ปุ๋ยหมัก
     บ้านพันตาเกิน
     ตำบลต้นธง
 9. นางสีดา ดวงเจตา
     เพาะเห็ดฟาง เห็ดโคนเล็ก
     บ้านศรีชุม
     ตำบลบ้านเรือน
   9. นายหวัน พุทธหวัน
     บ้านขุนก๋อง ต.ทาแม่ลอบ
 10. นายอำนวย ไชยยารัตน์
        ปลูกผักสวนครัว
        บ้านจักรคำภิมุข
        ตำบลต้นธง
 10.นางสายสุภาพ มณีกรรณ
       ปลูกผักปลอดสารพิษ
       จากวัสดุเหลือใช้
       บ้านป่าบุก
       ตำบลแม่แรง
   10.นายไพบูลย์ จำหงษ์
       ป่าชุมชน
       เลี้ยงไก่/ปลา/กบ
       ปลูกผักปลอดสารพิษ
        สมุนไพร
       บ้านทาป่าเปา
 11. นายสมาน หมดใส
        เกษตรแบบผสมผสาน
        บ้านนามุย
        ตำบลประตูป่า
 11.นายแสวง ต๊ะสุยะ
      ปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ
      บ้านล้อง
      ตำบลป่าซาง
   
 12. นางทอง คำรังสี
        แปรรูปสมุนไพร
        บ้านศรีคำ
        ตำบลบ้านกลาง
 12.นายอยุธ ไชยยอง
       เลี้ยงวัวขาวลำพูน
       พลังงานทดแทน
       การทำเตาเผาถ่าน
       บ้านไร่ป่าคา
       ตำบลท่าตุ้ม
      โทร. 0818837511
 
   
 13. นายเกรียงไกร ก้อนแก้ว
        ปุุ๋ยหมักชีวภาพ
        บ้านหัวฝาย
        ตำบลหนองช้างคืน
 13.นายนพดล จอมจันทร์ยอง
       การบริหารจัดการน้ำ
       บ้านล้อง
       ตำบลป่าซาง
   
       
       


เข้าชม : 967
 
 
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดลำพูน
ถนนลำพูน-ริมปิง ตำบลต้นธง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูนโทรศัพท์ 0-5351-1295 

โทรสาร  0-5356-1255 
aramdilokrat_1@hotmail.com  pranee@lpn.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05  Update by   _SCRIPT2