[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
กศน.ออำเภอบ้านโฮ่ง กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง กศน.อำเภอบ้านธิ
1.โครงการพัฒนาที่ดิน
   มูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดอยก้อม
   ตำบลบ้านโฮ่ง 
   โทร. 053096098
 
 1. สวนเกษตรอินทรีย์(สวนขวัญจันทร์)
     ตำบลทุ่งหัวช้าง
 1. สวนเกษตรธรรมชาติ
     แสงจันทร์ 
     ตำบลหนองล่อง
 1. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
     บ้านแพะต้นยางงาม
     ตำบลบ้านธิ
 
    โทร. 0841710243
 2. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเห็ด
     บ้านหนองเขียด
     ตำบลหนองปลาสวาย
     โทร. 0861554172
      
 2. บ้านพอเพียง _ ตำบลบ้านปวง  2. ศูนย์เรียนรู้เกษตร
     หนองปลิง
      ตำบลวังผาง
 2. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
     บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์
     ตำบลห้วยยาบ
 
    โทร. 0956984637
 3. แหล่งเรียนรู้ชุมชน
     บ้านดอยแดน
     ตำบลเหล่ายาว
 
    โทร. 0813863404
 3. เกษตรเพื่อชีวิตตามรอยพ่อ
     ตำบลตะเคียนปม
 
    โทร. 0810328766
 3. บ้านสวนลังการ์พินธุ์
     บ้านเหล่าดู่
     ตำบลหนองยวง
 3. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
     บ้านห้วยไซพัฒนา
     ตำบลห้วยยาบ
 
    โทร. 0876596568
   4. ศูนย์เรียนรการเพิ่มประสิทธิภาพ
     การผลิตสินค้าเกษตร
     ตำบลตะเคียนปม
 
    โทร. 0899185737
   
   5. การทำเกษตรปลอดสารพิษ
     ครบวงจร ตำบลตะเคียนปม
   

 
กศน.อำเภอเมือง กศน.อำเภอป่าซาง กศน.อำเภอลี้ กศน.อำเภอแม่ทา 
1. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
    ชุมชนมหาวัน ตำบลในเมือง    
                                       
 1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
     พอเพียง
     บ้านสะปุ๋งหลวง
     ตำลบม่วงน้อย
     โทร. 0965157127
              0638312293
      
 1.ศูนย์การเรียนรู้ห้วยแม่ฮู
    บ้านผาลาดเหนือ
    ตำบลนาทราย  
                                        
1. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
    บ้านสวนหลวง ต.ทาขุมเงิน
             
     โทร. 0810318087               
 2.กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ชีวภาพ
    ตำบลเหมืองง่า
 2. แหล่งเรียนรู้
     การเกษตรผสมผสาน
     บ้านแม่อาวน้อย
     ตำบลท่าตุ้ม
 
    โทร. 0818837511
 2. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
     บ้านก้อทุ่ง ตำบลก้อ
     โทร. 0857134161
 2. ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม       ประสิทธิภาพ
การผลิตลำไยนอฤดู
 
 ต.ทากาศ
 3.ศูนย์การเรียรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
   การผลิตสินค้าเกษตร
   ตำบล
ศรีบัวบาน
 3. แหล่งเรียนรู้
     โครงการพัฒนาพื้นที่
      ลุ่มน้ำแม่อาว
      ตำบลนครเจดีย์
 3.ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน
    บ้านชีวิตใหม่ ตำบลป่าไผ่

    เบอร์โทร. 0841540992
 3. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
     บ้านทาป่าเปา
     ต.ทาปลาดุก
 4.แหล่งเรียนรู้ป่าชุมชน (ป่าน้ำจำ)
    ตำบลศรีบัวบาน
 4. ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
     เศรษฐกิจพอเพียง                              บ้านไร่ป่าคา
     ตำบลท่าตุ้ม
   
 5.ศูนย์กิจกรรมชุมชนบ้านแป้น
    ตำบลบ้านแป้น
 5. ศูนยเรียนรู้เศรษฐกิจ
     พอเพียงบ้านหนองหอย
     ตำบลป่าซาง
   
 6.แหล่งเรียนรู้บ้านพุ ตำบลป่าสัก  6. แหล่งเรียนรู้
      กศน.ตำบลบ้านเรือน
      ตำบลบ้านเรือน
   
 7.กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน
    บ้านเชตะวัน ตำบลป่าสัก
 7. แหล่งเรียนรู้
     การทำเกษตรแบบผสมผสาน            บ้านบ่อคาว
     ตำบลบ้านเรือน
   
 8. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
     ตำบลอุโมงค์
 8. แหล่งเรียนรู้
     การเลี้ยงโคนมด้วยสมุนไพร
     บ้านศรีชุม
     ตำบลบ้านเรือน
   
 9. แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
     บ้านใหม่วังไฮ
     ตำบลเวียงยอง
     
 10. แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
        บ้านวังมุย
        ตำบลประตูป่า
     
 11. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ
       เกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลมะเขือแจ้
       กศน.ตำบลมะเขือแจ้
     
 12. สวนไม้ไทย
       บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง
     
 13. ศูนย์เรียนรู้ธนาคารสายพันธุ์ลำไย
        ตำบลหนองช้างคืน
     
       
       


เข้าชม : 1003
 
 
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดลำพูน
ถนนลำพูน-ริมปิง ตำบลต้นธง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูนโทรศัพท์ 0-5351-1295 

โทรสาร  0-5356-1255 
aramdilokrat_1@hotmail.com  pranee@lpn.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05  Update by   _SCRIPT2