ระบบบริหารงบประมาณ : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน

รายงานงบประมาณทั้งหมด

ที่ รหัส ชื่องาน / โครงการ เงิน ทั้งปี
(1)
เงิน โอนมาแล้ว
(2)
เงินจัดสรรแล้ว
(3)
รอการจัดสรร
(1-3)
เงินเบิกแล้ว
(4)
คิดเป็น %
1 1000 งบบุคลากร
27,988,920.00
27,988,920.00
27,988,920.00
0.000
27,851,179.00
99.51
2 1100 งบรายจ่ายอื่น โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2,037,100.00
2,037,100.00
2,037,100.00
0.000
2,027,870.56
99.55
3 1200 งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาหสม.
43,750.00
43,750.00
43,750.00
0.000
43,750.00
100.00
4 1300 งบดำเนินงาน โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
316,710.00
316,710.00
316,710.00
0.000
271,245.00
85.64
5 1400 งบรายจ่ายอื่น โครงการจัดและส่งเสริมการจั
280,000.00
280,000.00
280,000.00
0.000
279,961.00
99.99
6 1500 งบรายจ่ายอื่น โครงการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอา
77,100.00
77,100.00
77,100.00
0.000
77,100.00
100.00
7 1600 งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมั
123,720.00
123,720.00
123,720.00
0.000
123,720.00
100.00
8 1700 งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทั
220,320.00
220,320.00
220,320.00
0.000
220,320.00
100.00
9 2000 กิจกรรมบุคลากรภาครัฐงบดำเนินงาน
1,053,942.00
1,053,942.00
1,053,942.00
0.000
950,942.00
90.23
10 3000 งบลงทุน
396,000.00
396,000.00
396,000.00
0.000
396,000.00
100.00
11 4000 ผลผลิตที่ 4 การศึกษานอกระบบ
3,451,487.00
3,451,487.00
3,458,787.00
-7,300.000
3,273,851.17
94.85
12 4100 งบอุดหนุน โครงการทุนการศึกษาฯ
873,600.00
873,600.00
873,600.00
0.000
872,170.00
99.84
13 4200 งบอุดหนุน โครงการเทียบโอนความรู้เทียบระด
2,940.00
2,940.00
2,800.00
140.000
2,796.00
95.10
14 4300 งบอุดหนุน รายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ
28,500.00
28,500.00
28,500.00
0.000
28,500.00
100.00
15 4400 ผลผลิตที่ 4 รายจ่ายอื่น
53,000.00
0.00
53,000.00
0.000
53,000.00
100.00
16 5000 ผลผลิตที่ 5 การศึกษาตามอัธยาศัย
2,717,898.00
2,717,898.00
2,886,639.00
-168,741.000
2,810,072.63
103.39
17 6000 งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน
8,394,001.00
8,394,001.00
8,387,757.00
6,244.000
8,312,125.28
99.02
18 7000 งบอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2,105,878.00
2,105,878.00
2,105,878.00
0.000
2,095,260.00
99.50
19 8000 งบอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน
1,681,240.00
1,681,240.00
1,681,240.00
0.000
1,680,713.00
99.97
20 9000 งบรายจ่ายอื่น โครงการภาษาต่างประเทศฯ
141,600.00
141,600.00
141,600.00
0.000
141,204.00
99.72
รวม
51,987,706.00
51,934,706.00
52,157,363.00
-169,657.00
51,511,779.64
99.08

     หมายเหตุ คิดเป็นเปอร์เซนต์ คิดจากเงิน ทั้งปี