รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก น้อยไปมาก

รหัส ชื่อสถานศึกษา ร้อยละของการเบิกจ่าย รายละเอียดทั้งหมด
00 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
98.44
03 กศน.บ้านธิ
98.78
04 กศน.บ้านโฮ่ง
99.15
01 กศน.เมืองลำพูน
99.16
06 กศน.แม่ทา
99.43
05 กศน.ป่าซาง
99.59
07 กศน.ลี้
99.75
02 กศน.ทุ่งหัวช้าง
99.81
08 กศน.เวียงหนองล่อง
99.81