ระบบบริหารงบประมาณ : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน

รายงานงบประมาณทั้งหมด

ที่ รหัส ชื่องาน / โครงการ เงิน ทั้งปี
(1)
เงิน โอนมาแล้ว
(2)
เงินจัดสรรแล้ว
(3)
รอการจัดสรร
(1-3)
เงินเบิกแล้ว
(4)
คิดเป็น %
1 1000 แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร
13,544,771.00
13,544,771.00
13,544,771.00
0.000
8,998,571.00
66.44
2 1100 งบรายจ่ายอื่น โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้น
35,000.00
35,000.00
35,000.00
0.000
0.00
0
3 1200 งบรายจ่ายอื่น โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
678,000.00
678,000.00
677,996.00
4.000
59,270.00
8.74
4 1300 งบรายจ่ายอื่น โครงการ หสม.ปปช.เคลื่อนที่
31,200.00
31,200.00
31,200.00
0.000
3,900.00
12.50
5 1400 งบรายจ่ายอื่น โครงการหลักสูตรจิตอาสา 904
69,000.00
69,000.00
69,000.00
0.000
55,900.00
81.01
6 2000 แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบดำเนินงาน
633,317.00
633,317.00
633,317.00
0.000
309,518.00
48.87
7 4000 ผลผลิตที่ 4 การศึกษานอกระบบ
1,812,117.00
1,812,117.00
1,812,117.00
0.000
715,574.03
39.49
8 4001 ผ.4 งบรายจ่ายอื่น โครงการเทียบโอนความรู้
0.00
0.00
4,080.00
-4,080.000
0.00
0
9 5000 ผลผลิตที่ 5 การศึกษาตามอัธยาศัย
1,270,068.00
1,270,068.00
1,270,068.00
0.000
621,087.73
48.90
10 6000 งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน
3,972,625.00
3,972,625.00
3,972,625.00
0.000
1,881,675.44
47.37
11 7000 งบอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1,000,140.00
1,000,140.00
1,000,140.00
0.000
295,760.00
29.57
12 8000 งบรายจ่ายอื่น โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อ
70,800.00
70,800.00
70,800.00
0.000
67,700.00
95.62
13 9000 งบอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน
809,600.00
809,600.00
809,600.00
0.000
365,236.00
45.11
รวม
23,926,638.00
23,926,638.00
23,930,714.00
-4,076.00
13,374,192.20
55.90

     หมายเหตุ คิดเป็นเปอร์เซนต์ คิดจากเงิน ทั้งปี