รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก น้อยไปมาก

รหัส ชื่อสถานศึกษา ร้อยละของการเบิกจ่าย รายละเอียดทั้งหมด
01 กศน.เมืองลำพูน
29.35
07 กศน.ลี้
29.48
06 กศน.แม่ทา
38.23
03 กศน.บ้านธิ
42.90
05 กศน.ป่าซาง
46.89
02 กศน.ทุ่งหัวช้าง
50.61
04 กศน.บ้านโฮ่ง
52.12
08 กศน.เวียงหนองล่อง
61.17
00 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
63.83