ระบบบริหารงบประมาณ : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน

รายงานงบประมาณทั้งหมด

ที่ รหัส ชื่องาน / โครงการ เงิน ทั้งปี
(1)
เงิน โอนมาแล้ว
(2)
เงินจัดสรรแล้ว
(3)
รอการจัดสรร
(1-3)
เงินเบิกแล้ว
(4)
คิดเป็น %
1 1000 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
13,210,080.00
13,210,080.00
13,308,598.00
-98,518.000
13,308,598.00
100.75
2 1100 งบร่ายจ่ายอื่น โครงการภาษาต่างประเทศ
115,200.00
115,200.00
115,200.00
0.000
115,150.00
99.96
3 1200 งบรายจ่ายอื่น โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
1,146,500.00
1,146,500.00
1,146,500.00
0.000
1,144,934.00
99.86
4 1300 งบรายจ่ายอื่น โครงการการจัดและส่งเสริมกา
45,500.00
45,500.00
45,500.00
0.000
45,500.00
100.00
5 1400 งบรายจ่ายอื่น โครงการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอา
25,700.00
25,700.00
25,700.00
0.000
25,700.00
100.00
6 1500 งบรายจ่ายอื่น โครงการสูนย์การเรียนรู้ต้น
48,000.00
48,000.00
48,000.00
0.000
0.00
0
7 2000 งบดำเนินงาน ประกันสังคม+ค่าเช่าบ้าน
621,500.00
621,500.00
621,500.00
0.000
441,940.36
71.11
8 4000 งบดำเนินงาน ผลผลิตที่ 4 การศึกษานอกระบบ
2,640,889.00
2,640,889.00
2,640,889.00
0.000
2,496,402.90
94.53
9 4001 ผลผลิตที่ 4 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
318,400.00
318,400.00
318,400.00
0.000
317,900.00
99.84
10 4002 ผลผลิตที่ 4 งบอุดหนุน โครงการทุนการศึกษา
357,682.00
357,682.00
357,682.00
0.000
334,690.00
93.57
11 4003 ผลผลิตที่ 4 งบรายจ่ายอื่น โครงการเทียบโอ
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.000
400.00
40.00
12 5000 งบดำเนินงาน ผ. 5 การศึกษาตามอัธยา
1,733,210.00
1,733,210.00
1,733,210.00
0.000
1,617,787.86
93.34
13 6000 งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน
3,870,200.00
3,870,200.00
3,860,970.00
9,230.000
3,434,925.95
88.75
14 7000 งบอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
968,380.00
968,380.00
967,960.00
420.000
965,310.00
99.68
15 8000 งบอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน
787,020.00
787,020.00
786,690.00
330.000
786,223.00
99.90
16 9000 งบรายจ่ายอื่น ดิจิทัลชุมชน
71,900.00
71,900.00
71,900.00
0.000
71,843.00
99.92
รวม
25,961,161.00
25,961,161.00
26,049,699.00
-88,538.00
25,107,305.07
96.71

     หมายเหตุ คิดเป็นเปอร์เซนต์ คิดจากเงิน ทั้งปี