รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก น้อยไปมาก

รหัส ชื่อสถานศึกษา ร้อยละของการเบิกจ่าย รายละเอียดทั้งหมด
01 กศน.เมืองลำพูน
94.06
05 กศน.ป่าซาง
94.43
06 กศน.แม่ทา
94.54
03 กศน.บ้านธิ
96.39
00 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
96.67
08 กศน.เวียงหนองล่อง
96.94
02 กศน.ทุ่งหัวช้าง
97.59
04 กศน.บ้านโฮ่ง
98.16
07 กศน.ลี้
98.57