ระบบบริหารงบประมาณ : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน

รายงานงบประมาณทั้งหมด

ที่ รหัส ชื่องาน / โครงการ เงิน ทั้งปี
(1)
เงิน โอนมาแล้ว
(2)
เงินจัดสรรแล้ว
(3)
รอการจัดสรร
(1-3)
เงินเบิกแล้ว
(4)
คิดเป็น %
1 1001 งบบุคลากร
24,542,830.00
24,542,830.00
24,542,830.00
0.000
17,619,489.00
71.79
2 2001 งบดำเนินงาน บุคลากร
1,314,200.00
1,314,200.00
1,314,200.00
0.000
770,350.00
58.62
3 3001 งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน
6,077,972.00
6,087,972.00
6,086,988.00
-9,016.000
4,334,933.31
71.32
4 3002 งบอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
999,630.00
999,630.00
999,630.00
0.000
949,655.41
95.00
5 3003 งบอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน
813,800.00
813,800.00
813,800.00
0.000
801,706.00
98.51
6 4001 งบดำเนินงาน ผลผลิตที่ 4
3,977,060.00
3,977,060.00
3,977,060.00
0.000
2,428,050.19
61.05
7 4002 งบอุดหนุน ผลผลิตที่ 4
575,400.00
575,400.00
575,400.00
0.000
529,261.00
91.98
8 4003 งบลงทุน ผลผลิตที่ 4
866,900.00
866,900.00
578,900.00
288,000.000
174,500.00
20.13
9 5001 งบดำเนินงาน ผ.5
3,349,978.00
3,349,978.00
3,349,978.00
0.000
2,198,403.21
65.62
10 6001 งบรายจ่ายอื่น1
2,544,800.00
2,544,800.00
2,049,100.00
495,700.000
1,334,312.00
52.43
11 6002 งบรายจ่ายอื่น 2
441,220.00
441,220.00
441,220.00
0.000
243,960.00
55.29
12 6003 งบรายจ่ายอื่น 3
77,100.00
77,100.00
77,100.00
0.000
51,400.00
66.67
13 6004 งบรายจ่ายอื่น 4
492,000.00
492,000.00
417,600.00
74,400.000
40,000.00
8.13
รวม
46,072,890.00
46,082,890.00
45,223,806.00
849,084.00
31,476,020.12
68.32

     หมายเหตุ คิดเป็นเปอร์เซนต์ คิดจากเงิน ทั้งปี