รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก น้อยไปมาก

รหัส ชื่อสถานศึกษา ร้อยละของการเบิกจ่าย รายละเอียดทั้งหมด
06 กศน.แม่ทา
63.67
04 กศน.บ้านโฮ่ง
68.06
08 กศน.เวียงหนองล่อง
68.82
01 กศน.เมืองลำพูน
69.17
03 กศน.บ้านธิ
69.30
00 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
69.36
07 กศน.ลี้
72.26
02 กศน.ทุ่งหัวช้าง
72.95
05 กศน.ป่าซาง
76.66