รายงานงบประมาณภาพรวม สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน


ที่ รหัส ชื่องาน / โครงการ เงิน ทั้งปี
(1)
เงิน โอนมาแล้ว
(2)
เงินจัดสรรแล้ว
(3)
รอการจัดสรร
(1-3)
เงินเบิกแล้ว
(4)
คิดเป็น %
1 1000 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
25,151,820.00
12,575,910.00
12,575,910.00
12,575,910.00
6,698,899.00
26.63 %
2 4000 งบดำเนินงาน ผ4>การศึกษานอกระบบ
2,373,006.00
1,817,971.00
1,818,471.00
554,535.00
766,753.70
32.31 %
3 4100 งบรายจ่ายอื่น>ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
768,000.00
384,000.00
384,000.00
384,000.00
0.00
0
4 4200 งบรายจ่ายอื่น>พัฒนาเสรษฐกิจดิจิทัล
152,400.00
76,200.00
76,200.00
76,200.00
52,560.00
34.49 %
5 4300 งบรายจ่ายอื่น>ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
3,192,600.00
1,276,900.00
1,276,900.00
1,915,700.00
143,905.00
4.51 %
6 4400 งบอุดหนุน>โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยาก
604,000.00
302,000.00
0.00
604,000.00
0.00
0
7 5000 งบดำเนินงานบุคลากร>ผลผลิตที่ 5
2,120,160.00
1,060,080.00
1,006,080.00
1,114,080.00
520,363.00
24.54 %
8 5100 งบดำเนินงาน ผ5>การศึกษาตามอัธยาศัย
1,161,270.00
767,235.00
766,900.00
394,370.00
276,825.19
23.84 %
9 6500 งบเงินอุดหนุน>ค่าจัดการเรียนการสอน
4,551,060.00
4,551,060.00
4,551,060.00
0.00
1,409,571.20
30.97 %
10 6510 งบเงินอุดหนุน>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1,104,330.00
1,104,330.00
1,104,330.00
0.00
410,031.00
37.13 %
11 6520 งบเงินอุดหนุน>ค่าหนังสือเรียน
896,140.00
896,140.00
896,140.00
0.00
0.00
0
รวม
42,074,786.00
24,811,826.00
24,455,991.00
17,618,795.00
10,278,908.09
24.43 %