รายงานงบประมาณภาพรวม สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน


ที่ รหัส ชื่องาน / โครงการ เงิน ทั้งปี
(1)
เงิน โอนมาแล้ว
(2)
เงินจัดสรรแล้ว
(3)
รอการจัดสรร
(1-3)
เงินเบิกแล้ว
(4)
คิดเป็น %
1 1000 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
25,151,820.00
12,575,910.00
12,575,910.00
12,575,910.00
2,127,476.00
8.46 %
2 4000 งบดำเนินงาน ผ4>การศึกษานอกระบบ
2,373,006.00
1,792,371.00
1,792,371.00
580,635.00
136,472.85
5.75 %
3 4100 งบรายจ่ายอื่น>ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
768,000.00
384,000.00
384,000.00
384,000.00
0.00
0
4 4200 งบรายจ่ายอื่น>พัฒนาเสรษฐกิจดิจิทัล
152,400.00
76,200.00
76,200.00
76,200.00
0.00
0
5 4300 งบรายจ่ายอื่น>ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
3,192,600.00
1,276,900.00
1,276,900.00
1,915,700.00
0.00
0
6 5000 งบดำเนินงานบุคลากร>ผลผลิตที่ 5
2,120,160.00
1,060,080.00
1,006,080.00
1,114,080.00
161,003.00
7.59 %
7 5100 งบดำเนินงาน ผ5>การศึกษาตามอัธยาศัย
1,161,270.00
767,235.00
766,900.00
394,370.00
34,592.75
2.98 %
8 6500 งบเงินอุดหนุน>ค่าจัดการเรียนการสอน
2,324,700.00
2,324,700.00
2,323,680.00
1,020.00
276,553.83
11.90 %
9 6510 งบเงินอุดหนุน>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
573,975.00
573,975.00
573,760.00
215.00
0.00
0
10 6520 งบเงินอุดหนุน>ค่าหนังสือเรียน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
รวม
37,817,931.00
20,831,371.00
20,775,801.00
17,042,130.00
2,736,098.43
7.23 %