รายงานงบประมาณภาพรวม สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน


ที่ รหัส ชื่องาน / โครงการ เงิน ทั้งปี
(1)
เงิน โอนมาแล้ว
(2)
เงินจัดสรรแล้ว
(3)
รอการจัดสรร
(1-3)
เงินเบิกแล้ว
(4)
คิดเป็น %
1 1000 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
25,590,324.00
25,590,324.00
25,413,690.00
176,634.00
20,074,138.62
78.44 %
2 4000 งบดำเนินงาน ผ4>การศึกษานอกระบบ
2,930,609.00
2,930,609.00
4,072,518.00
-1,141,909.00
2,832,129.27
96.64 %
3 4100 งบรายจ่ายอื่น>ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
768,000.00
384,000.00
384,000.00
384,000.00
380,800.00
49.58 %
4 4200 งบรายจ่ายอื่น>พัฒนาเสรษฐกิจดิจิทัล
152,400.00
76,200.00
523,000.00
-370,600.00
518,280.00
340.08 %
5 4300 งบรายจ่ายอื่น>ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
3,192,600.00
1,276,900.00
3,192,600.00
0.00
2,143,999.08
67.16 %
6 4400 งบอุดหนุน>โครงการทุนฯ+สิ่งอำนวย สื่อฯ
636,000.00
636,000.00
636,000.00
0.00
594,490.00
93.47 %
7 4500 งบรายจ่ายอื่น>โครงการเทียบโอนความรู้ฯ
2,700.00
0.00
2,700.00
0.00
2,700.00
100.00 %
8 4600 งบรายจ่ายอื่น>โครงการพัฒนาชีวิตผู้สูงอาย
128,500.00
128,500.00
128,500.00
0.00
96,158.00
74.83 %
9 4700 งบรายจ่ายอื่น>โครงการ Smart ONIE
156,270.00
156,270.00
156,270.00
0.00
95,971.00
61.41 %
10 4800 งบรายจ่ายอื่น>โครงการพัฒนาครู Boot Camp
59,000.00
59,000.00
88,500.00
-29,500.00
59,000.00
100.00 %
11 4900 งบรายจ่ายอื่น>โครงการจัดการศึกษาฯ
30,000.00
30,000.00
30,000.00
0.00
30,000.00
100.00 %
12 5000 งบดำเนินงานบุคลากร>ผลผลิตที่ 5
2,120,160.00
2,120,160.00
2,120,160.00
0.00
1,528,182.00
72.08 %
13 5100 งบดำเนินงาน ผ5>การศึกษาตามอัธยาศัย
1,333,505.00
1,333,505.00
1,543,450.00
-209,945.00
1,178,426.41
88.37 %
14 6500 งบเงินอุดหนุน>ค่าจัดการเรียนการสอน
4,658,560.00
4,658,560.00
5,371,300.00
-712,740.00
4,871,532.12
104.57 %
15 6510 งบเงินอุดหนุน>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1,104,330.00
1,104,330.00
1,248,400.00
-144,070.00
1,213,107.00
109.85 %
16 6520 งบเงินอุดหนุน>ค่าหนังสือเรียน
896,140.00
896,140.00
1,220,400.00
-324,260.00
808,441.35
90.21 %
17 6530 งบอุดหนุน>ค่าจัดการเรียนการสอน #2
1,514,040.00
0.00
1,514,040.00
0.00
618,802.75
40.87 %
18 6540 งบอุดหนุน>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน #2
408,095.00
0.00
408,095.00
0.00
256,203.00
62.78 %
19 6550 งบอุดหนุน>ค่าหนังสือเรียน #2
571,880.00
0.00
571,880.00
0.00
29,211.00
5.11 %
รวม
46,253,113.00
41,380,498.00
48,625,503.00
-2,372,390.00
37,331,571.60
80.71 %