รายงานงบประมาณภาพรวม สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน


ที่ รหัส ชื่องาน / โครงการ เงิน ทั้งปี
(1)
เงิน โอนมาแล้ว
(2)
เงินจัดสรรแล้ว
(3)
รอการจัดสรร
(1-3)
เงินเบิกแล้ว
(4)
คิดเป็น %
1 1000 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
25,151,820.00
25,590,324.00
25,413,690.00
-261,870.00
13,385,971.00
53.22 %
2 4000 งบดำเนินงาน ผ4>การศึกษานอกระบบ
2,612,369.00
2,612,369.00
3,754,278.00
-1,141,909.00
1,587,923.24
60.78 %
3 4100 งบรายจ่ายอื่น>ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
768,000.00
384,000.00
384,000.00
384,000.00
188,540.00
24.55 %
4 4200 งบรายจ่ายอื่น>พัฒนาเสรษฐกิจดิจิทัล
152,400.00
76,200.00
523,000.00
-370,600.00
481,170.00
315.73 %
5 4300 งบรายจ่ายอื่น>ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
3,192,600.00
1,276,900.00
3,192,600.00
0.00
882,357.08
27.64 %
6 4400 งบอุดหนุน>โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยาก
604,000.00
302,000.00
302,000.00
302,000.00
0.00
0
7 4500 งบรายจ่ายอื่น>โครงการเทียบโอนความรู้ฯ
2,700.00
0.00
2,700.00
0.00
0.00
0
8 4600 งบรายจ่ายอื่น>โครงการพัฒนาชีวิตผู้สูงอาย
128,500.00
128,500.00
0.00
128,500.00
0.00
0
9 4700 งบรายจ่ายอื่น>โครงการ Smart ONIE
156,270.00
156,270.00
156,270.00
0.00
88,500.00
56.63 %
10 5000 งบดำเนินงานบุคลากร>ผลผลิตที่ 5
2,120,160.00
1,060,080.00
1,060,080.00
1,060,080.00
897,142.00
42.31 %
11 5100 งบดำเนินงาน ผ5>การศึกษาตามอัธยาศัย
1,161,270.00
792,685.00
992,630.00
168,640.00
637,158.57
54.87 %
12 6500 งบเงินอุดหนุน>ค่าจัดการเรียนการสอน
4,551,060.00
4,551,060.00
4,551,060.00
0.00
3,227,106.64
70.91 %
13 6510 งบเงินอุดหนุน>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1,104,330.00
1,104,330.00
1,104,330.00
0.00
993,655.00
89.98 %
14 6520 งบเงินอุดหนุน>ค่าหนังสือเรียน
896,140.00
896,140.00
896,140.00
0.00
698,996.88
78.00 %
รวม
42,601,619.00
38,930,858.00
42,332,778.00
268,841.00
23,068,520.41
54.15 %