รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก น้อยไปมาก


รหัส ชื่อสถานศึกษา ร้อยละของการเบิกจ่าย
09 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
0.00 %
04 กศน.บ้านโฮ่ง
68.92 %
01 กศน.เมืองลำพูน
71.67 %
07 กศน.ลี้
74.05 %
02 กศน.ทุ่งหัวช้าง
75.41 %
03 กศน.บ้านธิ
75.56 %
06 กศน.แม่ทา
77.07 %
05 กศน.ป่าซาง
77.31 %
00 กศน.จังหวัด
78.26 %
08 กศน.เวียงหนองล่อง
78.98 %