รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก น้อยไปมาก


รหัส ชื่อสถานศึกษา ร้อยละของการเบิกจ่าย
09 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
0.00 %
06 กศน.แม่ทา
21.89 %
05 กศน.ป่าซาง
23.52 %
08 กศน.เวียงหนองล่อง
26.78 %
01 กศน.เมืองลำพูน
27.60 %
03 กศน.บ้านธิ
27.65 %
02 กศน.ทุ่งหัวช้าง
30.94 %
07 กศน.ลี้
31.61 %
04 กศน.บ้านโฮ่ง
31.66 %
00 กศน.จังหวัด
52.12 %