รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก น้อยไปมาก


รหัส ชื่อสถานศึกษา ร้อยละของการเบิกจ่าย
09 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
0.00 %
08 กศน.เวียงหนองล่อง
49.98 %
07 กศน.ลี้
50.30 %
00 กศน.จังหวัด
52.58 %
02 กศน.ทุ่งหัวช้าง
53.03 %
04 กศน.บ้านโฮ่ง
54.52 %
05 กศน.ป่าซาง
59.75 %
03 กศน.บ้านธิ
60.96 %
01 กศน.เมืองลำพูน
62.02 %
06 กศน.แม่ทา
68.32 %