รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก น้อยไปมาก


รหัส ชื่อสถานศึกษา ร้อยละของการเบิกจ่าย
09 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
0.00 %
05 กศน.ป่าซาง
3.55 %
04 กศน.บ้านโฮ่ง
4.66 %
06 กศน.แม่ทา
5.10 %
01 กศน.เมืองลำพูน
5.14 %
02 กศน.ทุ่งหัวช้าง
7.06 %
08 กศน.เวียงหนองล่อง
8.24 %
07 กศน.ลี้
8.82 %
03 กศน.บ้านธิ
8.95 %
00 กศน.จังหวัด
16.55 %