รายงานงบประมาณภาพรวม สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน


ที่ รหัส ชื่องาน / โครงการ เงิน ทั้งปี
(1)
เงิน โอนมาแล้ว
(2)
เงินจัดสรรแล้ว
(3)
รอการจัดสรร
(1-3)
เงินเบิกแล้ว
(4)
คิดเป็น %
1 1000 งบบุคลากร>ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
25,800,064.00
25,381,564.00
25,381,564.00
418,500.00
25,277,808.00
97.98 %
2 1001 งบบุคลากร>งบดำเนินงาน
1,086,000.00
1,077,000.00
1,077,000.00
9,000.00
1,010,600.00
93.06 %
3 4000 งบดำเนินงาน ผ4>การศึกษานอกระบบ
4,017,242.00
3,872,223.00
3,872,223.00
145,019.00
3,743,195.13
93.18 %
4 4100 งบรายจ่ายอื่น>ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
744,000.00
744,000.00
744,000.00
0.00
741,141.00
99.62 %
5 4200 งบรายจ่ายอื่น>ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
3,192,600.00
3,192,600.00
3,192,600.00
0.00
3,127,399.00
97.96 %
6 4300 งบรายจ่ายอื่น>หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
166,700.00
166,700.00
166,700.00
0.00
166,700.00
100.00 %
7 4400 รายจ่ายอื่น>โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
729,883.00
729,883.00
729,883.00
0.00
685,202.00
93.88 %
8 4500 รายจ่ายอื่น>บริหารจัดการขยะมูลฝอย
102,000.00
102,000.00
102,000.00
0.00
101,840.00
99.84 %
9 4600 งบอุดหนุน>ผลผลิตที่ 4
1,112,163.00
871,520.00
871,520.00
240,643.00
871,520.00
78.36 %
10 4700 รายจ่ายอื่น>โครงการ Smart ONIE
775,200.00
775,200.00
775,200.00
0.00
737,004.00
95.07 %
11 4800 รายจ่ายอื่น>โครงการพัฒนาทักษะครู กศน.ต้น
59,000.00
29,500.00
29,500.00
29,500.00
29,500.00
50.00 %
12 5000 งบดำเนินงานบุคลากร>การศึกษาตามอัธยาศัย
2,012,160.00
2,012,160.00
1,997,160.00
15,000.00
1,939,570.00
96.39 %
13 5100 งบดำเนินงาน ผ5>การศึกษาตามอัธยาศัย
1,286,740.00
1,286,740.00
1,301,740.00
-15,000.00
1,283,974.42
99.79 %
14 6500 งบเงินอุดหนุน>ค่าจัดการเรียนการสอน
10,958,910.00
4,456,300.00
4,651,300.00
6,307,610.00
4,648,848.30
42.42 %
15 6510 งบเงินอุดหนุน>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2,640,480.00
1,083,000.00
1,083,000.00
1,557,480.00
1,080,437.00
40.92 %
16 6520 งบเงินอุดหนุน>ค่าหนังสือเรียน
1,757,440.00
586,200.00
586,200.00
1,171,240.00
585,761.00
33.33 %
17 6600 งบเงินอุดหนุน#2>ค่าจัดการเรียนการสอน
5,476,910.00
5,476,910.00
5,281,910.00
195,000.00
5,210,638.34
95.14 %
18 6610 งบเงินอุดหนุน#2>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1,319,870.00
1,319,870.00
1,319,870.00
0.00
1,321,215.50
100.10 %
19 6620 งบเงินอุดหนุน#2>ค่าหนังสือเรียน
765,450.00
765,450.00
765,450.00
0.00
761,258.00
99.45 %
รวม
64,002,812.00
53,928,820.00
53,928,820.00
10,073,992.00
53,323,611.69
83.31 %