รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก น้อยไปมาก


รหัส ชื่อสถานศึกษา ร้อยละของการเบิกจ่าย
09 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
0.00 %
03 กศน.บ้านธิ
91.34 %
04 กศน.บ้านโฮ่ง
98.56 %
08 กศน.เวียงหนองล่อง
98.67 %
05 กศน.ป่าซาง
98.76 %
00 กศน.จังหวัด
98.88 %
01 กศน.เมืองลำพูน
99.15 %
07 กศน.ลี้
99.46 %
02 กศน.ทุ่งหัวช้าง
99.50 %
06 กศน.แม่ทา
99.81 %