รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก น้อยไปมาก


รหัส ชื่อสถานศึกษา ร้อยละของการเบิกจ่าย
09 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
0.00 %
00 กศน.จังหวัด
89.96 %
01 กศน.เมืองลำพูน
97.18 %
03 กศน.บ้านธิ
97.47 %
08 กศน.เวียงหนองล่อง
97.59 %
04 กศน.บ้านโฮ่ง
98.70 %
05 กศน.ป่าซาง
98.78 %
07 กศน.ลี้
99.07 %
02 กศน.ทุ่งหัวช้าง
99.26 %
06 กศน.แม่ทา
99.75 %